การทดสอบความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบคลังข้อสอบ

Login
Logout
 1. คลังข้อสอบ
 2. เพิ่ม/แก้ไข ชุดข้อสอบ
 3. ทดลองทำการสอบ
 4. เลือกวัน/เวลา ที่ต้องการสอบ
 5. บันทึก การรับชำระค่าธรรมเนียมสอบ
 6. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ
 7. บันทึกข้อมูล กรรมการคุมสอบ
 8. ทำใบรายชื่อ ผู้เข้าสอบ(สำหรับเซ็น)
 9. สำหรับ กรรมการคุมสอบ
 10. ทำการสอบ
 11. ผลการทดสอบวัดความรู้
 12. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(จ่ายผ่านธนาคาร)
 13. ข้อมูลการทุจริต
web ลงทะเบียนเข้าสอบ
ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ