บฉ.5
คำขอเข้าทดสอบวัดความรู้
หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด


ปิดรับสมัครสอบชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
หากเปิดให้สมัครสอบจะแจ้งที่หน้าเว็บบุคลากรเฉพาะฯ