ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากระบบรายงาน บฉ.4 ขัดข้อง
ในวันพฤหัสที่ 21 มกราคม 2564

จึงขอให้ผู้ที่จัดส่งรายงาน บฉ.4 ในวันดังกล่าว ส่งรายงานอีกครั้ง

    จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                            กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564


    เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ขอให้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะฯ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS หรือสแกนเอกสารส่งอีเมล
 

โดยดูรายละเอียดได้ที่ ...( คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564


เรียน ผู้สมัครสอบ
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอ ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

หรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบในภายหลัง


ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564


ขณะนี้ ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4) เปิดให้บุคลากรเฉพาะฯ เข้าทำรายงานแล้ว ในระหว่าง เดือนมกราคม – 31 มีนาคม 2564


“เข้าสู่ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)”"ประกาศแจ้งเตือน "
เรื่อง ขอให้ระมัดระวังการใช้และตรวจสอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บรักษา
 

หนังสือ คลิก • ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับเงินค่าสมัครสอบ (200 บาท) ที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง จากธนาคารกรุงไทยมาติดต่อขอรับได้ที่ กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ ไม่มีบริการจัดส่งใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย์ และออกให้ในชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่สามารถออกเป็นชื่ออื่น ๆ ได้
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th