ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้สมัครสอบ
   
****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอ ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ได้คืนสิทธิ์การเลือกรอบสอบใหม่ โดยใช้หมายเลขชำระเงินเดิมกลับไปเลือกรอบสอบใหม่ตามที่เปิดสอบได้

                     ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
การติดต่อประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ (บฉ.)

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (HazSpecialist@diw.mail.go.th)
-โทรศัพท์ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น.และ13.00-16.30น.)

ปรึกษาเรื่องการจัดเก็บ : 0956618462
บฉ.1 / อื่น ๆ : 0826501071

บฉ.2 / ผลสอบ / การสอบ : 0958539218
การรับส่งเอกสารต่าง ๆ / อื่น ๆ : 0918067236


   
เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19
ข้อปฏิบัติในการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะฯ ดังนี้

1. ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS
2. สแกนเอกสารส่งอีเมลเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร แล้วจึงส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS
 

โดยดูรายละเอียดได้ที่ ...( คลิก

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564"ประกาศแจ้งเตือนการรายงาน วอ./อก.7 "

ประกาศกระทรวง วอ. อก.7 ...( คลิก

สาระสำคัญ คลิก


"ประกาศแจ้งเตือน "
เรื่อง ขอให้ระมัดระวังการใช้และตรวจสอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในสถานที่เก็บรักษา
 

หนังสือ คลิก •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับเงินค่าสมัครสอบ (200 บาท) ที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง จากธนาคารกรุงไทยมาติดต่อขอรับได้ที่ กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ ไม่มีบริการจัดส่งใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย์ และออกให้ในชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่สามารถออกเป็นชื่ออื่น ๆ ได้
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th