ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
 
กรุณาอ่านก่อนเลือกรอบเข้าทดสอบ
* เลือกรอบเข้าทดสอบได้ เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันที่ชำระเงิน *
** หากเลือกรอบเข้าทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรอบทดสอบดังกล่าวได้ **
 
 
ปิดเลือกรอบสอบชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
หากเปิดเลือกรอบสอบจะแจ้งที่หน้าเว็บบุคลากรเฉพาะฯ

 
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th